Artikel

Verstedelijkingsopgave van Nederland

De Omgevingswet verplicht het Rijk om een Nationale Omgevingsvisie op te stellen. Naar verwachting zal die in 2018/19 gereed moeten zijn. Provincies en gemeenten zijn als gevolg van de afgesproken decentralisaties, verantwoordelijk voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Deze situatie stelt eisen aan de uitwerking van nationale doelen en van nationale opgaven in een Nationele Omgevingsvisie (NOVI) en de ruimtelijke vertaling daarvan door decentrale overheden. In het voorjaar van 2016 is op initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een ronde bestuurlijke gesprekken gehouden. Ook hebben de grote steden uit het G4-netwerk en de middelgrote uit het G32 netwerk een bijdrage geleverd. Zo kon proactief worden gewerkt aan het NOVI-traject waarbij de grote opgaven die nationale agendering behoeven, zijn benoemd.

Vereniging Deltametropool, Rotterdam. December 2017

Bron: website IPO

Media

Documenten