Artikel

Smart City? Graag. Maar dan wel met bewuste burgers!

Het gebruik van digitale technologieën verandert zichtbaar en voelbaar onze steden. Velen zijn mening dat het aan de overheid is om erop toe te zien dat de digitale infrastructuur, die momenteel in rap tempo ontwikkeld wordt, in dienst staat van de samenleving als geheel. Slimme technologieën bieden overheden kansen om maatschappelijke problemen op te lossen en het openbaar bestuur effectiever en efficiënter in te richten. Tegelijkertijd kunnen digitale technologieën publieke waarden onder druk zetten. Zorgen bestaan onder meer over privacy, de veiligheid van de datasystemen en het machtsevenwicht tussen publieke en private partijen.

Platform31 heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Kadaster en het Stedennetwerk G40 een verkennend, inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van gemeenten en inwoners op dataverzameling in de openbare ruimte. Daarbij ligt de focus op de relatie tussen dataverzameling en slimme technologieën in de openbare ruimte enerzijds en publieke belangen en waarden anderzijds.

Dit onderzoek is een bouwsteen om te komen tot handelingsperspectieven voor gemeenten ten aanzien van het gebruik van data en sensoren in de openbare ruimte. Ook doen de auteurs enkele aanbevelingen richting de rijksoverheid. Daarnaast buigen zij zich over de rol van burgers in het data-vraagstuk. In hoeverre en op welke wijze zijn burgers betrokken bij dataverzameling? En in hoeverre zijn gebruikers van de openbare ruimte zich bewust van de kansen en risico’s van dataverzameling?

Aan de hand van vijf casestudies, in vijf gemeenten (Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Zwolle) die zich al actief met data bezighouden, is verkend hoe deze gemeenten sensoren en data inzetten voor verschillende stedelijke vraagstukken. In het onderzoek zal aandacht zijn voor de volgende vragen:

  • Hoe hebben gemeenten de governance van de smart city georganiseerd?
  • Wat zijn belangrijke vraagstukken en potentiële oplossingen voor gemeenten die zich bezighouden met dataverzameling in de openbare ruimte?
  • Zijn inwoners zich bewust van (de gebruiksmogelijkheden van) dataverzameling in de openbare ruimte?

 

Auteurs: Marjolein Heezen, Erwin Riedstra, David Louwerse
Verschijningsdatum: juni 2018

Volledig pdf te downloaden op website Platform31

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Cover-1530026534.JPG