Collectie (0)

Team Beleidsonderzoek (DMC)

Team Beleidsonderzoek onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Amsterdam.

'Alles wat ik doe, doe ik voor Amsterdam.'

Dit is één van de vijf uitgangspunten die elke Amsterdamse ambtenaar hanteert bij zijn of haar werk. Maar wat levert dat werk nu precies op voor Amsterdam en wat kost het eigenlijk? Deze vragen staan centraal bij de taak van Team Beleidsonderzoek. We onderzoeken de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid en de besteding van publieke middelen. We beoordelen of de Amsterdamse doelen worden behaald en zo ja, of dit op een doelmatige wijze gebeurt. We verschaffen inzicht en bieden handvatten voor verbetering, voor de ambtelijke organisatie als het beleid. De basis voor de opdracht van Team Beleidsonderzoek ligt in artikel 213a van de Gemeentewet.

* met ingang van 2021 is onze naam veranderd van 'LEERonderzoek' naar 'Beleidsonderzoek'

Meer informatie

De onderwerpen
De onderzoeken richten zich op de gemeentelijke doelstellingen (uit de begroting) en het beleid dat hier op is gevormd. We onderzoeken welke bijdrage het beleid levert aan het behalen van de stedelijke doelstellingen. Een onderzoeksonderwerp is met name geschikt wanneer het een relatie heeft met een van de doelen uit de programmabegroting, aansluit op een of meer stedelijke vraagstukken en er kans is op nieuwe inzichten en verbeteringen. 

De aanpak
De onderzoeken zijn gericht op leren en verbeteren. Door in gesprek te gaan met collega’s in het veld beoordelen we of de Amsterdamse doelen worden behaald en zo ja, of dit op een doelmatige wijze gebeurt. We verschaffen inzicht en bieden handvatten voor eventuele verbetering van het beleid en/of de uitvoering daarvan . We werken nauw samen met betrokken organisatieonderdelen . De organisatie leert zo niet alleen van een onderzoeksrapport maar ook van het onderzoeksproces. Op die manier draagt het onderzoek bij aan een lerende organisatie en een duurzame inbedding van doeltreffend en doelmatig denken en doen.

Het programma
De concerncontroller is ambtelijk opdrachtgever van het programma. De afdeling IA&BO is opdrachtnemer en voert per jaar twee à drie onderzoeken uit. Jaarlijks doet het team de afdeling een voorstel voor een onderzoeksprogramma, dit gebeurt in samenwerking met o.a. het stedelijk strategieteam, bestuurlijke projecten en de CSO . De concerncontroller brengt dit voorstel ter bespreking en vaststelling in het GMT. De wethouder Financiën (als stelselverantwoordelijke) en waar relevant de betrokken vakwethouders wordt/worden geïnformeerd over het voorgenomen programma.

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Beleidsonderzoek foto credits Dreamstime.jpg

Sorteren op: