Collectie (8)

Onderwijs, Jeug, Zorg en Diversiteit

Gemeente Amsterdam

Door decentralisaties op het terrein van Jeugd en Zorg (zoals die van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking) krijgt het onderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg veel meer taken dan voorheen gedelegeerd.

Meer informatie

Ook heeft zij verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities. Zoals bijvoorbeeld diversiteit en mensenrechten en het tegengaan van misstanden in de prostitutie. Het is essentieel dat binnen deze afdeling nauwkeurig en intensief wordt samengewerkt – zowel intern als met haar partners - om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Verder richt het onderdeel zich op de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval.

Taken

De afdelingen en teams van de eenheid Onderwijs, Jeugd en Zorg hebben onder andere de volgende taken:

 • Faciliteren van en toezichthouden op (het aanbod van) peuterscholen en voor- en vroegschoolse educatie;
 • Handhaving van de leerplicht;
 • Leerlingenvervoer;
 • Toezichthouden op het verzuimbeleid van scholen;
 • Huisvesting van voorscholen en andere onderwijsinstellingen;
 • Versterken van de kwaliteit van het onderwijs;
 • Uitvoering programma Schooltuinwerk/Natuur- en Milieu Educatie
 • Aanpak van de jeugdwerkloosheid;
 • Preventie van kindermishandeling;
 • Stedelijke jeugd en jongerenwerk;
 • Het bieden van ondersteuning aan huishoudens met meervoudige problematiek die niet of beperkt zelfredzaam zijn;
 • Regievoering, faciliteren, uitvoeren en bekostiging Nieuwe Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) taken;
 • Het bieden van tijdelijke huisvesting en hulp- en zorgtrajecten voor mensen die de thuissituatie hebben moeten verlaten en onvoldoende zelfredzaamheid hebben om zelf in huisvesting te voorzien;
 • Ondersteunen bij het zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving;
 • Een wettelijke taak op het gebied van discriminatiebestrijding: het faciliteren van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam;
 • Preventie van radicalisering en polarisatie;
 • Bevorderen van emancipatie en de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Afbeelding credits

Icon afbeelding: De Achthoek - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: