Article

Circulaire economie: de teloorgang van het natrekkingsrecht?

Over de komst van een circulaire economie in Nederland en de belemmeringen die het natrekkingsrecht daarbij kan vormen

“Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om een menswaardig bestaan te garanderen, is een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen noodzakelijk.”

Het lijkt erop dat de natrekkingsregels van ons Burgerlijk Wetboek de komst van een circulaire economie in Nederland in de weg kunnen staan. Dit roept de vraag op of de natrekkingsregels wellicht aangepast moeten worden, of dat er al uitzonderingen bestaan om deze nadelige effecten van natrekking te voorkomen of te omzeilen ten behoeve van de komst van een circulaire economie. In deze scriptie staat dan ook de volgende probleemstelling centraal:In hoeverre is het noodzakelijk om de natrekkingsregels nader te beperken, dan wel aan te passen, in het kader van de voorgenomen komst van een circulaire economie in Nederland?De centrale probleemstelling wordt door middel van de volgende vier deelvragen beantwoord:

1. Wat is een circulaire economie en welke rol speelt deze binnen het goederenrecht?
2. Wat is natrekking en in hoeverre kan dit leerstuk een belemmering vormen voor de komst van een circulaire economie in Nederland?
3. Welke huidige alternatieven bestaan in het Nederlands recht om natrekking te beperken, dan wel te omzeilen, en zijn deze alternatieven voldoende om een circulaire economie te kunnen bewerkstelligen in Nederland?
4. In hoeverre kan het Belgisch recht een rechtsvergelijkende maatstaf zijn ten behoeve van de komst van een circulaire economie in Nederland?

Auteur: Hadiya Kabir.

Image credits

Header image: Natrekkingsrecht.jpg

Icon image: Natrekkingsrecht.jpg

Media

Documents