Article

Gezondheid en welbevinden in Amsterdam

Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020

Hoe gaat het met de gezondheid en het welbevinden van de Amsterdammer? Sinds de coronacrisis houdt deze vraag ons misschien wel meer bezig dan ooit. In deze rapportage leest u hoe het ging met de inwoners van Amsterdam in het najaar van 2020. De cijfers zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 (AGM).

1. Gezondheid en functioneren

In 2020 ervaren meer Amsterdammers hun eigen gezondheid als (zeer) goed dan in 2016. Iets minder inwoners rapporteren een langdurige ziekte of aandoening. Ouderen en sociaaleconomisch kwetsbare groepen rapporteren vaker gezondheids­ problemen dan gemiddeld, maar ook bij hen zien we een verbetering ten opzichte van 2016.

2. Mentale gezondheid

In 2020 zien we een toename van psychische klachten in Amsterdam, met name onder jongvolwassenen en hoogopgeleiden. Eenzaamheid komt vaker voor in vergelijking met de voorgaande jaren. Nog steeds hebben inwoners met een kwetsbare sociaaleconomi­ sche positie het vaakst te maken met psychische en sociale problemen. Bij hen zijn de cijfers vergelijkbaar met eerdere jaren. Psychische klachten en eenzaam­ heid komen in Amsterdam vaker voor dan landelijk. De coronacrisis heeft het mentaal en sociaal welbevin­ den negatief beïnvloed, vooral bij jongvolwassenen.

3. Zorg en hulp

In 2020 verlenen evenveel Amsterdammers mantel­ zorg als in 2016. Van hen voelt 1 op de 6 zich zwaar belast. Het ondersteuningsaanbod bereikt slechts een kleine groep mantelzorgers. In vergelijking met 2016 gaven meer inwoners aan dat zijzelf of iemand in het huishouden geen behandeling voor psychische problemen ontving. Het niet ontvangen van een medische of tandheelkundige behandeling kwam minder vaak voor dan in 2016. De coronacrisis vormt de belangrijkste reden voor het niet krijgen van zorg.

4. Genotmiddelen

Tussen 2016 en 2020 daalde het percentage rokers. Dit is waarschijnlijk niet het gevolg van de coronacrisis. Het alcoholgebruik is ook afgenomen, wat ten
dele komt door de coronacrisis. Het drugsgebruik
ligt op hetzelfde niveau als in 2016. De hoogste
cijfers voor tabak-, alcohol- en drugsgebruik zien
we bij mannen, 18- t/m 34-jarigen en inwoners
met een Nederlandse of westerse (migratie) achtergrond. De cijfers voor roken en alcohol-
gebruik zijn in Amsterdam hoger dan landelijk.

5. Leefgewoonten

Het aandeel Amsterdammers met overgewicht of obesitas is tussen 2008 en 2020 niet veranderd. Bij het stijgen van de leeftijd neemt overgewicht toe en hebben mensen minder lichaamsbeweging. Inwoners met een laag opleidingsniveau, een minimuminkomen of een niet­westerse migratieachtergrond hebben

het hoogste risico op overgewicht en obesitas. Onvoldoende beweging en sporten komt bij hen ook vaker voor. De cijfers zijn in Amsterdam gunstiger dan landelijk. Dat komt gedeeltelijk door de grote groep jongvolwassenen in onze stad. De fruitconsumptie stijgt en een ruime meerderheid eet minimaal 5 dagen per week groente. Bij jongvolwassenen en bij mannen verdient gezonder eten extra aandacht.

6. Verschillen in de stad

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over
de stad. Inwoners met een laag opleidingsniveau,
een minimuminkomen of een niet­westerse
migratieachtergrond rapporteren vaker lichamelijke
en mentale klachten en een ongunstigere leefstijl. De stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost scoren op
meerdere gezondheidsaspecten ongunstig. Voor roken, alcohol­ en drugsgebruik zien we een ander patroon; deze cijfers zijn hoger bij jongvolwassenen, mannen en inwoners met een Nederlandse of westerse (migratie) achtergrond en in de stadsdelen Centrum, West en Zuid.

Bron: Gezondheid en welbevinden in Amsterdam: Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020. 

Image credits

Icon image: Lange wachtrij voor de rondvaartboten voor het CS, fotograaf Edwin van Eis, beeldbank Amsterdam

Media

Documents