Article

Naar een barometer voor cultureel diverse werknemers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers verder stimuleren om te werken aan de culturele diversiteit in hun organisatie. In het nationaal actieprogramma tegen discriminatie is toegezegd om een instrument (een ‘barometer’) te ontwikkelen waarmee werkgevers de culturele diversiteit van hun eigen personeelsbestand inzichtelijk kunnen maken. Onder meer privacywetgeving lijkt de gewenste mate van detailniveau van de culturele diversiteit in de eigen organisatie en het aanbod van cultureel divers talent te beperken.

Middels deze verkennende studie wil het ministerie de juridische en praktische haalbaarheid onderzoeken van een dergelijke barometer. In de visie van het ministerie maken werkgevers middels eigen registratie en/of de database hun personeelsopbouw wat betreft cultureel diverse medewerkers transparant voor eigen gebruik en wordt de vergelijking met beroepsgroep(en), de branche of de sector gemaakt. Deze toepassing heeft in eerst instantie als werktitel “Koppeling van databases” meegekregen. Daarnaast wordt in de visie van het ministerie aan werkgevers toegang geboden tot een toepassing met informatie over het beschikbare vrije aanbod van cultureel diverse medewerkers op de arbeidsmarkt. Deze toepassing wordt aangeduid als “Arbeidsmarktaanbod van cultureel diverse medewerkers. Om tot zinvolle informatie voor werkgevers te komen is informatie noodzakelijk die kan worden gedifferentieerd naar onder meer (een combinatie van) herkomstgroeperingen, beroepsgroepen en regio’s.

In deze rapportage worden de juridische en praktische mogelijkheden en beperkingen voor de beide toepassingen uitgewerkt. Gezien het belang van het juridische kader wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijke kader op het gebied van privacy. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op gebruikelijke indelingen voor herkomstgroeperingen, beroepsgroepen en regio’s. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de databronnen, oplossingen, mogelijkheden, beperkingen en plan van aanpak voor de toepassing “Koppeling van databases”. In hoofdstuk 0 komt het “Arbeidsmarktaanbod van cultureel diverse medewerkers” aan de orde. Hoofdstuk 6 gaat over de conclusies van deze verkennende studie.

Bron: Naar een barometer voor cultureel diverse werknemers. 2017. Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Image credits

Icon image: CBS - culturele diversiteit

Media

Documents