Article

Een eerlijke kans op gezond leven

De kansen op een gezond leven zijn in Nederland niet gelijk verdeeld. Het maakt uit voor je gezondheid en levensverwachting waar je geboren wordt, waar je woont, welke opleiding je hebt genoten en hoeveel je verdient. Lokaal, regionaal en landelijk wordt al jaren geprobeerd hierin verandering te brengen. Tot nu toe zonder dat de gezondheidsverschillen afnemen. Sterker nog, ze lijken toe te nemen. De maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis dragen daar ook nog eens aan bij. Mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie komen zo steeds meer op achterstand te staan.

In dit advies bepleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een andere benadering van gezondheidsachterstanden. De maatschappelijke oorzaken van deze achterstanden moeten veel meer centraal komen te staan in lokaal en landelijk beleid. In dit advies w erken w e deze benadering uit. De centrale vraag is: Aan welke (landelijke) voorwaarden moet worden voldaan om lokale en regionale partijen goed toe te rusten voor het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van hardnekkige gezondheidsachterstanden?

Om deze vraag te kunnen beantw oorden, zijn 2 regionale programma’s en 1 lokaal programma nader onderzocht: Trendbreuk Zuid-Limburg, Kans voor de Veenkoloniën en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Alle 3 de programma’s beslaan een regio of gebied met een forse achterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Het doel van die programma’s is om die achterstanden in te lopen. In veel opzichten zijn de betrokkenen bij de 3 programma’s pioniers. Er w ordt buiten gebaande paden getreden om verbindingen te leggen tussen gezondheid, opvoeding, onderw ijs, w onen, w erk, cultuur en veiligheid.

Uit de focusgroepen met betrokkenen bij deze programma’s en gesprekken met overige deskundigen komen
3 centrale spanningen naar voren tussen enerzijds lokale en regionale ambities en uitvoeringspraktijk, en anderzijds de w erkw ijze en rol van landelijke systeempartijen. Ten eerste signaleren w e een spanning tussen bestuurslagen. Landelijke programma’s en verantwoordingseisen stroken niet altijd met de gebied specifieke aandachtspunten in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Ten tw eede is er een spanning in de tijd, namelijk tussen de vaak korte beleidshorizon van beleid en politiek en de benodigde langetermijnaanpak van gezondheidsachterstanden. Ten derde is er spanning tussen politieke belangen. Debatten over het vergroten van kansengelijkheid ontaarden al snel in een links-rechtsdiscussie. Voorstanders van leefstijlgerichte interventies hechten sterk aan de eigen verantw oordelijkheid van mensen. Voorvechters van de brede aanpak benadrukken dat gezondheid een collectief belang is en gezond leven heel vaak geen individuele keuze.

Bron: Een eerlijke kans op gezond leven. Raad voor volksgezondheid en Samenleving, 2021. ISBN 9789057323072

Image credits

Icon image: westerpark.jpg

Media

Documents