Article

De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

Om biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd te stoppen, moeten er tijdens de biodiversiteitstop (CBD CoP15) ambitieuze en bindende doelen worden gesteld, ‘a new deal for Nature and People’. Maar het stellen van doelen is niet genoeg, meer inspanningen, daadkracht en een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist - een ‘whole of society approach’. De Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit vormt een belangrijke bouwsteen om de doelen voor Nederland te halen.

Deze actieagenda geeft een overzicht van toezeggingen (‘pledges’) van Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, lokale overheden en burgers over hoe ze gaan bijdragen aan de wereldwijde biodiversiteitsdoelen. De actieagenda is tot stand gekomen door een samenwerking van IUCN NL, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland, met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV.

Bron: IUCN - Biodiversiteitsverdrag 

Media

Documents