Collection (4)

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

More information

Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Missie
Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen wij gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Visie
Stichting Vluchteling realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in crises waar ook ter wereld.

Stichting Vluchteling is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van een eigen inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit. Stichting Vluchteling heeft hierbij in het bijzonder oog voor vluchtelingen en ontheemden die moeilijk toegankelijk zijn of waar weinig aandacht voor is.

Stichting Vluchteling werkt in partnerschap met een aantal zorgvuldig gekozen, internationale en lokale, uitvoerende organisaties. Naast reguliere en financiële steun stelt Stichting Vluchteling operationele kennis en expertise ter beschikking aan haar partners. In de komende jaren zet Stichting Vluchteling in dit verband in op behandeling van chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale noodhulpcapaciteit en verbetering van toegang tot crisisgebieden.

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Additional info

Image credits

Icon image: LinkedIn

Sort on: