Article

Call for proposals

Op 16 maart 2017 is de City Deal Kennis Maken (hierna: CDKM) ondertekend. Het doel van de CDKM is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De partijen betrokken bij de CDKM willen zo kennis benutten én de stad inzetten als (rijke) leeromgeving voor studenten. Talentontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van studenten staan daarbij voorop.

Achtergrond

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna te noemen Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft de afgelopen vier jaar verschillende regelingen ontwikkeld voor de CDKM. Deze regelingen waren erop gericht om de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, de ROC’s en de stad te versterken. Na veel CDKM-initiatieven en pilots is het nu (2021) tijd om op te schalen en deze samenwerkingen duurzaam in te bedden. Met als doel dat in de nabije toekomst het grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van de maatschappelijke opgaven van steden regulier onderdeel is van zowel de onderwijs- en onderzoekspraktijk als de praktijk van het stadsbestuur. Daartoe voert Regieorgaan SIA in 2021 deze regeling uit, die hogescholen en universiteiten steunt in het komen tot implementatieplannen voor opschaling en duurzame samenwerkingen. In een vervolgregeling zal financiering worden ingezet voor het daadwerkelijk tot uitvoer brengen van implementatieplannen.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor deze call is € 1.125.000 (subsidieplafond). Per subsidieaanvraag (verder te noemen aanvraag) kunt u maximaal € 75.000 aanvragen.

Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig voor de regeling City Deal Kennis Maken met indieningsronde september 2021 en geldt tot en met de datum waarop door het bestuur van Regieorgaan SIA het besluit over de aanvragen wordt genomen. Voor gehonoreerde projecten binnen deze call for proposals blijven de vermelde voorwaarden van toepassing tijdens de volledige looptijd van het project.

De sluitingsdatum- en tijd voor het indienen van aanvragen is dinsdag 14 september 2021, 14:00:00 uur CE(S)T.

Bron: Handleiding City Deal kennis Maken - Call for proposals  

 

Image credits

Icon image: Pixabay - Megafone

Media

Documents