Article

Plan van scholen 2022-2025

Gemeenteraad 7 juli 2021

Op 1 februari 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) in werking getreden. Deze wet schrijft een nieuwe procedure voor schoolstichting voor. De Minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media (hierna: de Minister), beslist voortaan over aanvragen voor nieuwe scholen. Het Plan van Scholen 2022-2025 is het laatste plan van scholen dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld op basis van de Wet op het primair onderwijs zoals luidend vòòr 1 februari 2021 (hierna: Wpo-oud). De Wpo-oud verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is in een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. Het plan bestrijkt drie achtereenvolgende schooljaren, volgend op het jaar van vaststelling. Het betreft voor dit Plan van Scholen de schooljaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025. Het vermeldt welke scholen in de planperiode wel of niet voor eerste bekostiging in aanmerking komen en waarom. De gemeenteraad stelt het plan vast. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat het plan naar het Ministerie van OCW voor beoordeling. De Minister besluit vóór 1 januari 2022. Als de gemeenteraad een school niet in het plan opneemt kunnen schoolbesturen daartegen beroep aantekenen bij de Minister.

Behandeld in Gemeenteraad 7 juli 2021 en Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, Serana Isselt, s.isselt@amsterdam.nl,Jeannine Hendriks, jeannine.hendriks@amsterdam.nl

Voor meer informatie commissie klik hier

Voor meer informatie Raad klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: onderwijsinspectie.nl

Media

Documents