Article

Het metropolitane landschap als strategische opgave

Plan van Aanpak actualisering actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016-2020

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) hecht grote waarde aan haar landschappen. Het landschap vormt niet alleen de basis van de identiteit van de deelregio’s, maar vervult ook een rol bij de productie van voedsel en energie. Bovendien kennen de groenblauwe gebieden een grote biodiversiteit en bieden zij ruimte aan waterberging. Tot slot wordt de ontspanningsfunctie in de snel groeiende metropool steeds belangrijker en draagt een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving bij aan het concurrerend vermogen van stedelijke regio’s.

Om de kwaliteit en diversiteit van het landelijk gebied te versterken, is in 2016 het Actieprogramma Metropolitaan Landschap opgesteld. De regie op de uitvoering is sindsdien in handen van het Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap (PHO ML). Samen met het Platform Ruimte heeft het PHO ML echter geconstateerd dat een sterkere focus nodig is op de grote ruimtelijk-economische opgaven van de MRA, met meer nadruk op versterking en uitbreiding van landschappelijke waarden. Met name de integraliteit van de verschillende opgaven vormt een grote uitdaging. Dit is extra actueel in het kader van de actualisatie van de MRA Agenda in 2019.

Bron: Het metropolitane landschap als strategische opgave. Platform Ruimte, Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap. 

 

Media

Documents