Article

Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (pilot)

Commissie Algemene Zaken 3 juni 2021

Naar schatting leven in Nederland tussen de 18 en 27 duizend vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. 1 Doordat het Rijk en gemeenten de opvang en begeleiding van deze groep vreemdelingen vanuit andere perspectieven benaderen, vinden over dit vraagstuk op bestuursniveau stevige discussies plaats. 2 Het Rijk benadert dit vraagstuk vanuit een juridisch perspectief en concentreert zich dus op vertrek of legalisering, terwijl gemeenten het hoofdzakelijk benaderen vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid.

In de eerste corona golf was de gehele asielketen stilgevallen. Er konden geen overdrachten naar rijkslocaties plaatsvinden en ongedocumenteerden konden niet terugkeren naar hun land van herkomst. Het komen tot de gewenste resultaten was in de eerste golf van de coronacrisis daarom erg lastig. De medewerking van de rijksdiensten gedurende corona was vrij beperkt. Veelmogelijkheden ontbraken en er kon feitelijk niks.Nog steeds heeft corona een impact op de uitstroom van de deelnemers. Doordat ambassades gesloten zijn en vluchten naar bepaalde landen niet beschikbaar zijn, loopt de begeleiding niet altijd even vlot.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 3 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd en Zorg, Kawtar Koubaa,k.koubaa@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

OpdrachtgeverWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Auteurs Dr. N.J. Hermens - Dr. M.J. Kahmann (Vogelperspectief ) - J. van Treeck, MSc (Talentenlab) - M. Out, MSc - Drs. M.J. de Gruijter Uitgave Verwey-Jonker Instituut secr@verwey-jonker.nl  -   www.verwey-jonker.nl

Additional info

Media

Documents