Article

Rapport Ondernemend Participeren vanuit de wijk

Lessen over leren en verbinden op drie schaalniveaus

Eind maart verscheen het rapport van het tweejarig fieldlab Ondernemend participeren vanuit de wijk van het lectoraat Management van Cultuurverandering en lectoraat I3 -Gedifferenteerd HRM in samenwerking met de gemeente en vele initiatieven in de stad.

De vraag was: Hoe kunnen samenwerkende formele en informele partijen in de wijk kleinschalig ondernemerschap (en ‘ondernemend participeren’) vanuit een uitkeringssituatie in de Amsterdamse wijken ondersteunen en daarmee participatie van mensen met een uitkering stimuleren? In het rapport zijn lessen van het tweejarig actieonderzoek op drie schaalniveaus weergegeven.

 

  • Vanuit de deelnemers:Tijdens het actieonderzoek brachten we met leersessies leeromstandigheden voor verschillende typen deelnemers in kaart, zoals beginnen met de persoon in plaats van het ondernemersidee; toepassen van verschillende creatieve leervormen; de rol van certificaten en scheppen van duidelijke verwachtingen. Dit gedeelte biedt voor initiatieven die met deelnemers aan de slag gaan mogelijk interessante informatie.  
  • Op de schaal van de wijk Het is heel natuurlijk om de dynamiek van de buurt te volgen en daarin te investeren. Daarmee zijn we  er nog niet. Verschillende bevindingen uit ons onderzoek bleken cruciaal voor de samenwerking tussen partijen in deze complexe setting, kijkend naar het principe van "collaborative governance": duidelijke afspraken; over voldoende middelen beschikken; zorgvuldige overweging welke partijen deelnemen, voldoende duidelijk gedeelde motivatie over te bereiken doelen; en duidelijkheid over de weg daarnaartoe.
  • Stadsbreed: De gemeente en stadsbreed georienteerde partners moeten ervoor waken deze processen vanuit stedelijk  niveau te willen initiëren en onnodige verwachtingen scheppen, maar wel  kan het faciliteren door het gezamenlijk in kaart brengen van buurtnetwerken door participatieprofessionals en door meer te focussen op de ontwikkeling, van deze netwerken op buurtniveau en  de waarde  'boundary spanners' te onderkennen. Ook kunnen deze partijen nog meer vernieuwende financiële arrangementen stimuleren. 

Het fieldlab leerde ons, naast over participatie, ook veel over de grenzen van collaborative governance en het belang van het voldoende op een lijn zitten van partijen rond cruciale aspecten van de samenwerking. Als betrokken partijen bij Ondernemend participeren vanuit de wijk in onderlinge samenwerking met het thema verder gaan, is het van groot belang dat de verschillende groepen op wijkniveau elkaar nog diepgaander leren kennen. Dat is een gezonde basis om met elkaar te onderzoeken wat ‘ondernemend participeren’ voor ieder van hen betekent, wat ze als betrokkenen daar nu in willen bereiken, en hoe dat vervolgens samen te realiseren is. 

Image credits

Icon image: Ondernemend participeren vanuit de wijk

Media

Documents