Article

Herijken voorzieningenplan Zuidas / Buitenveldert koers 2025

Doel hiervan is inzichtelijk maken welke ruimtelijke programma’s gefaseerd dienen te worden uitgevoerd om een aanbod van maatschappelijke voorzieningen te kunnen realiseren dat is afgestemd op de geplande nieuwbouw, verwachte bevolkingsgroei en –samenstelling in Zuidas en aanpalende gebieden.

Dit is integraal onderdeel van ‘Koers 2025’ en uiteengezet in Ruimte voor de Stad.
Amsterdam groeit momenteel hard en de ontwikkeling van de stad staat nooit stil. Deze groei brengt fundamentele vragen met zich mee over wat voor stad Amsterdam wil zijn op het gebied van groen, bereikbaarheid, duurzaamheid, economie, maatschappelijke voorzieningen en wonen. Vanuit het programma Ruimte voor de Stad onderzoekt de gemeente deze vragen en geeft zij richting aan projecten en beleid. Over deze vraagstukken is, in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een reeks thematische bijeenkomsten georganiseerd.
Medio 2017 is als tussenstand van deze gesprekken, de ambtelijke verkenningen en als antwoord op dertien bij Koers 2025 aangenomen moties de Tussenrapportage ‘Ruimte voor de Stad’ opgesteld. Deze agendeert de belangrijkste aan de groei van de stad gerelateerde vragen en agendeert mogelijke oplossingsrichtingen. In ‘Ruimte voor de Stad’ wordt hierover vermeld dat een groeiend inwonertal vraagt om een groeiend voorzieningenaanbod, bestaande uit kunst & cultuur, onderwijs, zorg & welzijn en sport & bewegen. Ruimte hiervoor wordt in eerste instantie binnen de ontwikkelgebieden gezocht en in tweede instantie binnen de bestaande stadsgrenzen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met maatschappelijke voorzieningen en groen, worden er ruimtelijke referentienormen ontwikkeld. Deze geven richtlijnen bij gebiedsontwikkeling.

All rights reserved