Article

Metropolitane Fietsroutes

Op naar een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk

Sinds de zomer van 2016 wordt er door de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gewerkt aan het project Metropolitane Fietsroutes. Dit is het gevolg van de gemaakte afspraken in de ruimtelijk-economische actie-agenda 2016-2020 van de MRA (actie 5.3). De Vervoerregio Amsterdam treedt als trekker van deze MRA-actie op. Een ambtelijke projectgroep -bestaande uit experts van MRA-gemeenten waaronder Purmerend, Amstelveen, Waterland, Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer met Rijkswaterstaat en de twee provincies- heeft met inbreng vanuit de Fietsersbond gewerkt aan het vormen van een overzichtskaart van het metropolitane fietsnetwerk. Ook is er een set van kwaliteitseisen voor dit fietsnetwerk bepaald.

Voor het nu voorliggende rapport heeft bureau Goudappel Coffeng samen met de werkgroep een overzicht gemaakt van alle reeds lopende projecten en programma’s die betrekking hebben op fietsroutes die op dit MRA-netwerk liggen. Voor alle routedelen waarvoor nu nog geen initiatieven lopen is een inventarisatie van de kwaliteit van het netwerk opgesteld met daarbij voorstellen ter verbetering.

De bestuurlijke trekkers van deze actie zijn Ed Rentenaar (wethouder Verkeer & Ruimte gemeente Lelystad), Ronald Vennik (wethouder Verkeer gemeente Velsen) en Derk Reneman (wethouder Verkeer gemeente Haarlemmermeer en portefeuillehouder Verkeer namens de Vervoerregio Amsterdam). Het plan van aanpak voor deze MRA-actie is begin 2017 goedgekeurd in zowel het Bestuurlijke platform Mobiliteit als in het platform Ruimte. Het opstellen van dit rapport komt tot stand met financiële bijdragen vanuit de Vervoerregio Amsterdam en het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap.

All rights reserved

Media

Documents